Wyświetl według
Dostawa dermokosmetyków z Dermolab.pl
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dermolab.pl z dnia  25.12.2014

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


 

1. Dostawa Towaru - umowa o świadczenie usług transportu Towaru, w miejsce wskazane przez Użytkownika w Zamówieniu na terytorium Polski;

 

 

2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych używany do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji Konta lub ustalany i przekazywany jako informacja poufna do wyłącznej wiadomości Klienta przez system teleinformatyczny Usługodawcy;

 

 

3. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Klienta, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Towarach zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego; Infolinia jest dostępna pod numerami telefonów: +48 797 022 291 (koszt połączenia zgodnie z tabelami opłat operatorów 

telekomunikacyjnych). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00;

 

 

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;

 

 

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

 

6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Klient może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży oraz umowy Dostawy Towaru;

 

 

7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

 

 

8. Kupujący – Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży;

 

 

9. Login - adres poczty elektronicznej Klienta używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;

 

 

10. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy;

 

 

11. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość elektroniczna zawierająca w temacie potwierdzenie zamówienia, doręczona na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, potwierdzająca że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;


 

12. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego: www.dermolab.pl;


 

13. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.dermolab.pl, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Usłudze, Towarach, ich cenie i dostępności oraz kupić Towar oraz zlecić jego Dostawę; 


 

14. Sprzedający – Usługodawca, który zawarł Umowę Sprzedaży;


 

15. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;


 

16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Pharmacon sp. z o.o. sp. k. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; Doręczenie przez Usługodawcę Klientowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia. Postanowienia Regulaminu stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana. Umowa Sprzedaży jest zawierana na czas wykonania tej umowy;


 

17. Usługa lub Usługi - usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, umożliwiająca wybór i zakup Towaru poprzez Konto oraz, jeżeli Klient wyraził na to zgodę - usługa dostarczania Klientowi Newsletter;


 

18. Usługodawca – Pharmacon sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 349121, posiadająca numer: 7123197363;


 

19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 


20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);


21. Zamówienie - oświadczenie woli zakupu Towaru oraz zlecenia Dostawy Towaru uzewnętrznione przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towaru mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego Dostawy oraz formę płatności ceny za Towar;


 

II. Postanowienia ogólne


 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://dermolab.pl/Regulamin-cabout-pol-207.html


 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

d) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

 

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Przeglądarki Internetowej np:  Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą. apletu Javy, lub Google Chrome w wersji 39.0.2171.95 lub nowszej. 

b) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.


 

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.


 

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 


 

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://dermolab.pl/Regulamin-cabout-pol-207.html oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


 

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, poczytuje się w razie wątpliwości nie ofertę lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 


 

9. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, 

wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji oraz oznaczeń marki i rodzaju danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Klienta lub Kupującego będących Konsumentami.


 

10. Asortyment Towarów oferowanych przez Usługodawcę został dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz został nabyty od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

11. Opisy Towarów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów (dystrybutorów).

 

 

12. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Towarów, nazwy firm i ich logo użyte na stronach dermolab.pl należą do ich właścicieli i prezentowane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych. Wszystkie treści, informacje i zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

 

 

13. Zamówienia realizowane są przez wykwalifikowany i fachowy personel Usługodawcy.

 

 

14. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej produktów leczniczych.

 

 

15. Produkty lecznicze są sprzedawane wyłącznie osobom fizycznym.

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego ramach. 

 

 

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 

 

 

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

 

4. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.

 

 

5. Usługodawca udostępnia Konto za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z chwilą rejestracji Konta. 

 

 

6. Konto jest przypisane do Klienta. Klient ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

 

 

7. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. 

Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego jest dostępna za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego, na żądanie Klienta. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany 

przez Klienta, […]. 

 

 

8. Usługa świadczona przez Usługodawcę jest nieodpłatna.

 

 

9. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usługi może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie za pośrednictwem Infolinii, pocztą, pocztą 

elektroniczną. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi następuje po upływie okresu 

czternastu (14) dni wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia oświadczenia o 

wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi 

pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte oraz Zamówień, które zostały złożone przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi.


 

10. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim z użyciem odpowiedniego Loginu i Hasła. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Klienta a, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy, uważane są za zawarte w imieniu Klienta mają moc wiążącą wobec tego Klienta.


 

11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również 

może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta 


 

12. Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez dermolab.pl za zachowania niezgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w 

dobre imię Usługodawcy.


 

13. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


 

14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi Usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu 

pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

 


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową dermolab.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.


 

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.


 

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 


 

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

 

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

 

 

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty ”. 

 

 

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

 

 

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną dermolab.pl - Potwierdzenie otrzymania zamówienia ..., zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

 

8. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej, obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu, Potwierdzenia Zamówienia.

 

 

V. Inne prawa i obowiązki Usługodawcy

 

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.

 

 

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Klienta w zakresie 

nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni. Reklamacje można składać pocztą na adres: 

Dermolab.pl ul. Kazimierza Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce / mailowo pod adres dermolab@dermolab.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

 

VI. Inne prawa i obowiązki Klienta

 

 

1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


 

3. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.


 

4. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.


 

5. Klient ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. 


 

6. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Klient powinien zgłaszać  do Infolinii lub na adres: dermolab.pl ul. Kazimierza Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce / mailowo pod adres dermolab@dermolab.pl.


 

7. Niektóre komunikaty przesyłane Klientowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Klient przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Klient przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail wskazany przez Usługodawcę jako właściwy do korespondencji, tj.: dermolab.pl ul. Kazimierza Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce lub mailowo pod adres dermolab@dermolab.pl.


 

8. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków 

wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w 

takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może 

wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało doręczone Klientowi pisemnie pocztą. 

 


VII. Odstąpienie Klienta od Umowy o świadczenie Usług


 

1. Klient, który zawarł umowę o świadczenie Usług jako konsument może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie w terminie do czternastu (14) dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Usługodawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług. Klient może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej. Oświadczenie z

podpisem Użytkownika może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres: 

dermolab.pl, ul. Kazimierza Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce lub mailowo pod adres dermolab@dermolab.pl lub w oryginale pocztą na adres Usługodawcy. Oświadczenie może także złożyć osobiście u Usługodawcy.

 

 

2. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w formie elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia.


 

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


 

4. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, 

także po upływie terminu na odstąpienie, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.


 

5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w zakładce Sklepu 

Internetowego niniejszego Regulaminu.VIII. Umowa Sprzedaży


 

1. Stronami Umowy Sprzedaży są Kupujący i Sprzedający. 


 

2. Umowa Sprzedaży jest zawierana na czas wykonania tej umowy.


 

3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą: doręczenia na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu złożonym za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego Potwierdzenia Zamówienia. 4. Własność Towaru stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą 

uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ceną za Dostawę Towaru. 


 

5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający bez 

zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży (pocztą 

elektroniczną lub telefonicznie): 

a) poinformuje Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo 

b) zaproponuje Kupującemu zmianę Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których Dostawa nie jest możliwa. 


 

6. W przypadku wyboru pkt. b przez Kupującego, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w 

wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji, Sprzedający odstępuje od Umowy Sprzedaży). 


 

7. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji zmiany Umowy 

Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa, Kupujący 

może potwierdzić Sprzedającemu pocztą elektroniczną lub telefonicznie swoją zgodę na częściową 

zmianę Umowy Sprzedaży, lub odstąpienie od całości Umowy Sprzedaży. Jeżeli w tym terminie 

Kupujący nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Sprzedający zmieni Umowy Sprzedaży poprzez usunięcie z Zamówienia Towarów, których realizacja nie jest możliwa.


 

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zastosowanie mają postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 


 

IX. Dostawa


 

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres 

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.


 

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD, Pocztą Polską oraz 

Paczkomatami InPost. Koszty dostawy zostały zawarte na stronie Dostawa: 

http://dermolab.pl/Dostawa-chelp-pol-53.html . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.


 

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta 

Zamówienia.


 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem 

odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://dermolab.pl/Regulamin-cabout-pol-207.html  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


 

5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.X. Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki. 


 

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 89802500070710139720000020,

b) płatnością w systemie PayPal lub IAI-Shop,

c) za pobraniem przy wyborze Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej.


 

XI. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży 


 

1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez 

podania jakiekolwiek przyczyny.


 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący lub osoba przez niego wskazana otrzymał Towar.

 


3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas: Dermolab, adres mailowy: dermolab@dermolab.pl lub telefonicznie 797 022 301 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


 

4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 


 

5. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej  Formularz Odstąpienia. W razie przesyłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług w formie elektronicznej, Sprzedający niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 

Bedą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

8. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


 

9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu 

dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


 

10. Zwracany Towar należy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Dermolab.pl ul Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.


 

11. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.


 

12. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w zakładce Sklepu Internetowego.

 


XII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Art. 96. (Dz. U. nr 126 poz. 1381 z późniejszymi zmianami) Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Przepis ten nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. 


1. Sprzedający dostarcza Towary bez wad.


 

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.


 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dermolab@dermolab.pl. 


 

4. Reklamacje Towaru rozpatruje Sprzedający. Jeżeli wada Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że  istniała w chwili wydania Towaru.


 

5. Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć na adres Sprzedającego na jego koszt.

 

 

6. Dowód zakupu Towaru jest niezbędny do przyjęcia przez Sprzedającego reklamacji.


 

7. Kupujący otrzyma potwierdzenie zgłoszenia reklamacji od Sprzedającego.


 

8. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwą na Towar wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.


 

9. Jeżeli Towaru ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. 


 

10. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany 

Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady Towaru, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.


 

11. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


 

12. Sprzedający ponosi koszty dostarczenia Kupującemu nowego Towaru.


 

13. Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zakończeniu procesu reklamacyjnego. 

Szczegółowych informacji dotyczących procesu reklamacji można zasięgnąć w sklepie internetowym 

lub pod numerem Infolinii.


14. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 

15. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana, zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.


 

16. Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 


XIII. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług 


1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


 

2. Klient ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

 

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dermolab.pl, ul Pułaskiego 13, 08-110 Siedlce, mailowo pod adres dermolab@dermolab.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.


 

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę 

wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. 


5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XIV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.


2. Klient się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.


3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia oraz w celu świadczenia Usług.


4. Klient może wyrazić poprzez Sklep Internetowy zgodę na wysyłanie mu Newslettera. 


5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz w celu świadczenia Usług.


 

6. Usługodawca udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.


 

7. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.


 

8. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Klienta dla celów dostosowywania treści Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz dla celów opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Użytkownik może w każdej chwili zablokować pliki „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku  przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie niemożliwe.


 

9. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane do Infolinii albo poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.


 

XV. Prawa autorskie

 

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa 

nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631., ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych osobowych (Dz. U., Nr 128, poz. 1402 z 9 listopada 2001 r., ze zm.). W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.


2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Klientowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Klienta z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Klienta.


3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.


4. Usługodawca udziela zgody Klientowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Klienta, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.


XVI. Postanowienia końcowe


1. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.


2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.


3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym a Klientem/Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 


4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą/Sprzedającym a Klientem/Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedającego. 


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

6. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

a) okoliczności siły wyższej,

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,


Zmiany będą publikowane na bieżąco w Sklepie Internetowym w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o ich dokonaniu. Klienci i Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu (30) dni od dnia opublikowania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.


7. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tego dokumentu i w 

pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania


 

Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy


 

1. Charakter informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym. Informacje publikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie Internetowym ("Treści") mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. 


Użytkownik w żadnym wypadku nie powinien lekceważyć znaczenia specjalistycznej konsultacji 

medycznej oraz nie powinien zwlekać z jej uzyskaniem kierując się wyłącznie informacjami zawartymi w Witrynie.  


2. Umieszczenie w Sklepie Internetowym informacji na temat określonych produktów, badań, zabiegów, lekarzy lub opinii oraz wszelkich innych danych nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji przez 


Usługodawcę. Brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla Użytkownika lub innych osób. Zawsze należy zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.  


3. Usługodawca dysponuje narzędziami, które umożliwiają Użytkownikom zapisywanie i przechowywanie informacji. Użytkownik powinien zastosować wszelkie uzasadnione środki, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik powinien kontrolować dostępność i wykorzystanie kodów aktywacyjnych i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z haseł i kont w Sklepie Internetowym; niezwłoczne informowanie Usługodawcy o każdej potrzebie dezaktywowania hasła.

 

 

4.  Użytkownik korzystający ze Stref Publicznych, obejmujących pokoje rozmów, fora lub komputerowe tablice ogłoszeń, ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne komunikaty, konsekwencje związane z ich publikacją, a także konsekwencje wykorzystania informacji zawartych w komunikatach zamieszczonych w Strefie Publicznej.


5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników w Strefach Publicznych jakichkolwiek informacji i treści, które mogą naruszać prawa osób trzecich. Przekazywanie informacji lub treści do Stref Publicznych jest równoznaczne z uznaniem przez Użytkownika, że przekazane w taki sposób informacje lub treści w żadnym wypadku nie są traktowane jako poufne. W przypadku przekazania przez Użytkownika Witryny jakiekolwiek informacji lub treści do Stref Publicznych, dermo lab uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości.  


6. Niedopuszczalne jest:


a) zamieszczanie materiałów, nielegalnych, obscenicznych, oszczerczych, napastliwych, obraźliwych, 

kompromitujących, 

b) zamieszczanie reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów;  

c) po otrzymaniu ostrzeżenia - dalsze przerywanie normalnego toku dyskusji lub zamieszczanie komentarzy niezwiązanych z danym wątkiem, chyba że zostało wyraźnie zaznaczone, że dyskusja jest dyskusją otwartą,  

d) zamieszczanie tzw. "listów-łańcuszków" lub tworzenie piramid finansowych;  

e) podszywanie się pod inne osoby; 

f) rozsyłanie wirusów lub szkodliwych kodów komputerowych; 

g) zamieszczania tego samego komentarza więcej niż jeden raz lub zamieszczanie wiadomości typu spam;  

h) podejmowanie innych działań, które ograniczają lub uniemożliwiają osobie trzeciej swobodne korzystanie ze Strefy Publicznej lub Sklepu Internetowego, bądź które, narażają Usługodawcę lub któregokolwiek z Użytkowników lub dostawców Treści na szkodę lub wiążą się zobowiązaniami.


Działania powyższe stanowią istotne naruszenie Regulaminu.  


 

1. Usługodawca  jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do podejmowania następujących działań:

a) zapisywania dyskusji prowadzonych w pokojach rozmów; 

b) zbadania zarzutu, że komunikaty naruszają warunki niniejszego punktu i usunięcia, według własnego uznania, lub żądania usunięcia danych komunikatów; 

c) usunięcia komentarzy, jeżeli są one obraźliwe, niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny 

sposób naruszają niniejszy Regulamin; 

d) odebrania Użytkownikowi dostępu do dowolnej Strefy Publicznej lub Sklepu Internetowego w konsekwencji naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu; 

e) monitorowania, edytowania i ujawniania wszelkich rozmów w Strefach Publicznych;  

f) usuwania jakiejkolwiek wymiany informacji w Sklepie Internetowym, niezależnie od tego czy w 

wymianie takiej naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

3. Reklamy, wyszukiwanie i linki do stron zewnętrznych. W Sklepie Internetowym mogą znajdować się

linki do zewnętrznych stron internetowych. Usługodawca może zdecydować, aby linki do wybranych stron były głównymi pozycjami na liście wyników wyszukiwania dla określonych fraz. Ponadto Usługodawca może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. Usługodawca nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, Usługodawca nie bierze również odpowiedzialności za zawartość zlinkowanych stron internetowych, stron znajdujących się w obrębie Sklepu Internetowego, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Usługodawca nie promuje żadnego produktu reklamowanego w Sklepie Internetowym.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel